ސުޕަރ ވިޝަން އޮޕޓިކަލްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ ލޮލުގެ ކޭމްޕެއް މާދަމާ މީދޫގައި ކުރިއަށްދާެނެއެވެ.     މާދަމާ މެންދުރުފަހު 2:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށް މީދޫ ސިއްހީ ަމަރުކަޒުގައި ކުރިއަށްދާ...
އެންމެ ފަހުގެ
ކޮލަމިސްޓުން
އެހީ
މައުލޫމާތު
މުނިފޫހިފިލުވުން
ވިޔަފާރި
ދީން
ތަޢުލީމު
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
ކުޅިވަރު
ރިޕޯރޓު
ޚަބަރު
...