Ptolemaic Katalog us³ug Katalog produktów (403) 267-7195 Lokalizacja i dojazd Formularz kontaktowy


Firma za³o¿ona w 1989 roku we Wroc³awiu. Prowadzimy dzia³alno¶æ dla osób prywatnych i firm. Jeste¶my firm±, która szczyci siê wieloletnim do¶wiadczeniem w us³ugach szklarskich. Realizujemy zamówienia indywidualne, jak i kompleksowe. Dysponujemy do¶wiadczon± i wykwalifikowan± za³og±. Oferujemy us³ugi w zakresie obróbki szk³a p³askiego i luster dla producentów wykorzystuj±cych ten materia³ w swoich produktach. Wspó³pracujemy z fabrykami mebli, firmami budowlanymi oraz firmami zajmuj±cymi siê wyposa¿aniem powierzchni handlowych w elementy ze szk³a i luster. Od dwóch lat poszerzyli¶my swój zakres us³ug o pracowniê witra¿y. W 2001 roku uzyskali¶my Certyfikat Jako¶ci Pilkington Team Partner.
Jaros³aw Fronczak        
     (563) 316-2246
     Dodaj do Ulubionych
     Ustaw jako stronê startow±

| All Contents & Design Copyright by LUKA | All Rights Reserved | 2005 |