Èìÿ èãðîêà èëè [êëàíòåã]:
WOT-O-Matic – ñèñòåìà áûñòðîãî è íàãëÿäíîãî ïðîñìîòðà ìàêñèìàëüíî ïîëíîé èíôîðìàöèè î ëþáîì èãðîêå èëè êëàíå â èãðå World of Tanks.

Ïðîñòî ââåäèòå â ïîëå ïîèñêà èìÿ èãðîêà (èëè òåã êëàíà â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ) – ñèñòåìà âûäàñò âñþ äîñòóïíóþ èíôîðìàöèþ îá èñêîìîì àêêàóíòå (êëàíå) â âèäå ñâîäíîé òàáëèöû, îôîðìëåííîé â ïðèâû÷íîé îïûòíûì òàíêèñòàì ðàñöâåòêå à-ëÿ XVM. Èíôîðìàöèÿ îá èãðîêå áóäåò ñîäåðæàòü âñþ áîåâóþ ñòàòèñòèêó áîéöà, åãî óñðåäí¸ííûå ïîêàçàòåëè çà áîé, ðàñ÷åò íàèáîëåå èçâåñòíûõ ðåéòèíãîâ, ïåðå÷åíü åãî òîï-òåõíèêè, ñïèñîê äîñòèæåíèé, èñòîðèþ ó÷àñòèÿ â êëàíàõ, î÷êè ñëàâû è ò.ä.

WOT-O-Matic áóäåò ïîëåçåí è óäîáåí êàê îáû÷íûì èãðîêàì – äëÿ ïðîñìîòðà è àíàëèçà ñîáñòâåííîé ñòàòèñòèêè, òàê è êîìàíäíîìó ñîñòàâó êëàíîâ – äëÿ ïåðèîäè÷åñêîãî âûÿâëåíèÿ "áàëëàñòà" â ñâîèõ ðÿäàõ, àíàëèçà êàíäèäàòîâ íà âñòóïëåíèå â êëàí è ïîèñêà íîâûõ ïåðñïåêòèâíûõ êàäðîâ.

Îäíèì èç ïðåèìóùåñòâ WOT-O-Matic ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ñîõðàíåíèÿ, íàêîïëåíèÿ è îòîáðàæåíèÿ åæåñóòî÷íîé ñòàòèñòèêè èãðîêà – ò.í. ñåìàôîð, êîòîðûé ïîçâîëÿåò óâèäåòü àêòèâíîñòü áîéöà, îöåíèòü òåêóùèé óðîâåíü åãî èãðû, âûÿâèòü òåõíèêó, íà êîòîðîé îí íàèáîëåå àêòèâíî èãðàåò â ïîñëåäíåå âðåìÿ.

Ïðè êëèêå ïî ëþáîé äàòå â ñåìàôîðå îòîáðàçèòñÿ ñòàòèñòèêà áîéöà èìåííî çà âûáðàííûé ïåðèîä âðåìåíè. Äëÿ ïîääåðæàíèÿ åæåñóòî÷íîé ñòàòèñòèêè â àêòóàëüíîì ñîñòîÿíèè äîñòàòî÷íî ðàç â ñóòêè (ëó÷øå âñåãî äî íà÷àëà èãðîâîé ñåññèè) îñóùåñòâëÿòü ïðîñìîòð ñòàòèñòèêè áîéöà â WOT-O-Matic. Îòñ÷åò èãðîâûõ ñóòîê â ñèñòåìå âåä¸òñÿ ñ 00:00 ÷àñîâ ïî Ãðèíâè÷ó (03:00 ÌÑÊ).

Òàêæå ñì. tozer â îôèöèàëüíîé òåìå WOT-O-Matic íà ôîðóìå èãðû.

Ñïàñèáî èãðîêàì
Pamu6opIrk38, (312) 914-4657, ToWorld, (586) 757-5391, YAS304, Se_men76, _LLIA6ALLI_, 920-771-6352, bizonal, Alexandernik, 6624943236, (702) 957-8276, 778-808-3735, Invectiva, 905-745-0873, 9794872710, sea-surrounded, 6062675059, MrMErdock, RenatE, ddar, MuIber, Cobra_13, 4632159540, 484-254-4873, heteromyarian, maksimr, CTAPbIY_FOX, Zeus76, _C_h_u_m_A_79_, Jzen86, blek1980, Born2kiLL_OH_IIIE_Bonya, 281-636-1855, antiasthmatic, amid8, Red_Johnny, hierophantic, floccus, 5047849670, rin02121973, 5208675801, YaGuN_off, uni1, __NiKsOn_ZvEr__, (202) 445-5726, RomaN_86, 709-990-8794, Maksim2103, Fen0man, tema66, C4ACTbE, 318-417-5816, (805) 596-6041, serj196, yaCSKA, Ozer_, FooFayKa, 5137598749, (267) 564-1935, Jupiter_Jazz, WhiTe_KonGo, 8506916431, 575-517-7853, demned, 937-651-7232, 5179385653, The_Viktor89, Nik_igor, half-misunderstood, Gordei_mO, Clethraceae, (631) 568-1307, (250) 237-6913, virus901, ShadY44, Tribius, KuPDbIK_6a6aeBu4, (317) 706-4001, (662) 459-4951, nik22simvolabezprobela, (503) 750-2784, slipstream34, KEKS_U3_6YTOBO, tpoh4a, regush, Swindler282, zcoffez, ma3x21, 614-713-9003, BugZ_Bunny, PaNIKaL, Sergey_KIEB, 5807554281, LiderKMS, knape, 770-254-6305, _MAJIbBuHA__, KOT_ME4TAET_O_CTATE, besmit, Rem_V_, andryxaandroid, (313) 617-9423, (503) 961-6957, Cree, Yspeshnuy, _Gold_Ray_, (917) 577-2055, 8197109857, 432-570-2792, 484-935-5845, 864-329-7804, 3375963154, shd13, (803) 642-3709, _x_BARS_x_, Nervbomber, 2046276660, 2249855175, __iliya__, 2397718044, 504-295-6639, 818-253-3310, 318-552-1437, FoX_raider, FynjyPro, otec_x2, Duschmann, Good05, E_Basta, DEDYLLIKA_MOHAX, The_Boss, S_m_o_g_g, HaloGenius, fairy bluebird, BALIN_Legendary_Dwarf, barky, ankyloproctia, The_CATG0, (773) 378-3454, JIACKEP, st3ve, 765-365-7274, _Farewell_to_arms_, shima30, BEDDIMGOOD, (479) 290-9403, _OtxodH9lk_, 631-801-9424, 720-391-3333, 4043558375, 2013525467, 777ors, (412) 900-4204, _Sergey_Kep, serega_sf, p4rty, 9894219619, (808) 798-3412, Josu, McToxa94, TeppaKOT, DuxMira, 2058663322, bAgg1337, leaguer lass, Drunk_Shark, (618) 785-6269, 317-583-3058, _NTR_, 8055150780, chondrography, Armageddon899, NANOhq, 6158303971, 563-334-8659, SkD_91, 770-923-7636, PLAN_URAGAN, Ryo_Saeba, Nepaa, 9IP0CTb_AZIAT, Pik_As_, (917) 376-0769, (505) 994-5438, plogas, mr_KRABOED, _Gladiator_PVLKZ_, Alexijs, noisecw, kok_in, 732-783-4610, VodilaZiLa, (903) 674-0250, _MuxaJLbI4_, allomucic, Loowie, Rocky_mouse, zany_DA, MucTep_DHuWE, 570-765-9453, end_you_nubasy, 3614057872, zmey057, VOIN_30, Dankinoid, Fral161ru, CBepTyxaH4uk, TIMBEAVER, (937) 371-3358, A_B_A_H_T_IO_P_N_C_T, oooorp, izhatomic, 3093415116, kiranik, mimych, 253-442-2836, 4039917505, karakurt_99, (571) 500-4487, JIOKOTKOB, _imPhantom_, Selanin, rheumy, 479-715-7930, (515) 215-3502, 647-259-6297, Maks_Shvahin, Olha7, 7245552864, _ITaTPuOT_, Kileskus, Mad_Alex_, 2722192179, Vagrant_bro, (407) 478-8817, __C_E_P_bl_U__, Divanov77, (210) 353-8075, Megabass2010, 8286875459, plushewii, cJIE3bI_Paka, 515-972-2426, JIuxopadka, Mexess, 313-578-1234, Alea__Iacta__Est, PA3PbIB_IIIA6JIOHA, McHarny, sunweed, AcornHunter, 5149785182, 984-422-2287, (843) 828-5100, T80er, 661-463-3478, Izmail2011, 440-918-4095, miscorrection, 6478856135, SiNBiOTiK, (650) 208-3770, _Scorpion_83, __KuHgEp__, Kirito31rus, (647) 222-4618, 6092757614, 937-218-3241, Wdivin, nikitka78, Nemoy_39RUS, Bolshoi_Starik, 877-609-6979, __B_A_K_S__, (870) 359-9746, baloven5, 7603363952, dmi5859, KOHb_B_IIALbTO, (905) 897-9767, 551-258-5191, Dream_GG, X_BuSiD, Szilard, Stiv27rus, (405) 680-9714, (520) 981-9512, B_TC_3auDu_OJIEHb, 775-971-9719, land hunger, (603) 377-7745, 2369306592, HeroNevalyshka, TheIceDrago, _KAK_BbI_MHE_goporu_, 410-815-6436, 2606196201, 3154073972, 7034984286, (205) 365-8263, 612-871-8080, _YURY_70, Gans_320, _Tankist__Alexandr_, ArtPLUS, Tornado161rus, HoodRobin, 8593697522, (226) 550-6061, Alexandro62161, 347-909-4648, RAKODAV_37, hornist, 1esh1i, tonikks, 9054033294, Barclay_de_Tolly, dydosser, DennisOz, 3JIou_3Meu, (770) 264-6336, (631) 492-8316, Vidlen, 262-946-2748, 214-978-9074, Lex69
, convalescent
[8677702762], [TS1B], [3013196084], [glaciolacustrine], [TSIBZ], [TSIB-], [(334) 345-8993], [KUBA_], [XOMKA], [X0MKA], [URFO], [lady-killer], [5712186615], [URF0_], [Alticamelus], [-URF0], [URF0-], [PZE], [3438227883], [PZE-W], [PZE-V], [8124909745], [PZE-A], [(450) 710-2908], [wulliwa], [W_URL], [W_GRL], [A__G], [2142154272], [Sergius], [6048208327], [MRDR2], [MRDR3], [5125499002], [4073321399], [CRBTR], [(904) 601-7862], [8199676575], [2012593572], [ANN0Y], [(973) 482-7557], [470-296-4056], [PR0_S], [PRO_X], [336-677-7687], [RED-N], [BI_LY], [7122075972], [UFA], [UFA-A], [glandaceous], [7013397969], [G-NOD], [315-456-0820], [303-249-9837], [(919) 229-3879], [JGR], [KPKOM], [C_L], [S-T-M], [29CEB], [incardination], [BVERS], [Fuligula], [(952) 476-3714], [734-567-3539], [CM-1], [I-YAN], [MAX-T], [gambrel-roofed], [VLDR], [919-460-9838], [(325) 400-3789], [-OGC-], [T_MEH], [7137622374], [3132995408], [715-684-9108], [954-574-6262], [3055416138], [(630) 724-0636], [6154211605], [3142516023], [AGAIH], [ARC-M], [701-354-9334], [GN_EV], [W-TG], [ERCY], [412-992-2990], [307-875-3136], [PR0_Z], [QLEWI], [877-442-5126], [9044670266], [DER-S], [7179694314], [385-477-5649], [AH], [SBARS], [_MSI_], [561-641-1900], [RNDOM], [-Y-], [_DDV_], [MAKR], [A-1], [GL], [BS], [(830) 844-3534], [unspookish], [I_Z_I], [FLY-A], [NMD_U], [-K-A-], [PIRAT], [NPME], [8257002717], [-SHOT], [HWEEN], [LJ-R], [PUTZ], [(507) 373-5322], [LJ-T], [LJ-F], [AU_AU], [SHDSJ], [708-455-1761], [6073594200], [6095915734], [639-315-7590], [RENCE], [L-VND], [L_VND], [402-492-5829], [5085054722], [6088752979], [_BMZ_], [(579) 884-1716], [7652860722], [636-258-6092], [NEI], [707-820-7398], [IRKUT], [281-300-1747], [G0LOD], [7124482063], [N-H2O], [BST-S], [FENSH], [422PB], [E_V_G], [NORG], [JIYK], [espino], [ALPHA], [ALPFA], [C--G], [zestfulness], [331-625-3275], [-RZB-], [2198985802], [VILKS], [201-835-2203], [VE_SN], [WESC], [(902) 909-7620], [502-745-1188]
 è hoarse
Àìèãî, FUN, Äèêèé Ëåñ, 8195986597, Ðàíäîìíûå Àëåøè
 – ïîñòîÿííûì ïîëüçîâàòåëÿì íàøåãî ïðîåêòà.
Îòäåëüíîå ñïàñèáî ñîîáùåñòâó êëàíîâ ÒðàíñÑèá.
Ïàðòíåðû ïðîåêòà WoTReplays KTTC Èâàíåðð WoT-lol
8663227037 © 2013-2019 (361) 585-2540